روان شناسی

21
Apr
قرآن از قول خود قرآن

قرآن از قول خود قرآن

در تمام ۱۱۴ سورۀ قرآن کریم آیاتی دربارۀ عظمت قرآن این سرچشمۀ همۀ علوم و کتاب اخلاق و عرفان و فقه و قرآن آمده است که خیلی از آیات چند بار تکرار شده است و تکرار آیه نشانۀ اهمیت آن است اما برای رعایت اختصار در این بخش به همین چند آیه اکتفا می کنیم .
۱- « ذلک االکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین » (بقره ،۱) ؛ این کتابی است که شکی آن نیست و راهنمای متقین است .

  ۲- « و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسوره من مثله وادعو شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین » (بقره ،۲۳) ؛ و اگر دربارۀ کتابی که بر بندۀ خود فرستاره ایم شک دارید ، یک سوره مانند آن بیاورد و تمام گواهان خود را به غیر از خدا برای این کار دعوت کنید و اگر راست می گویید که قرآن کتاب آسمانی نیست .
۳- « تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین » (بقره ، ۲۵۲) ؛ این آیات خداست که براستی برای تو می خوانیم و همانا تو البته از جملۀ پیامبران مرسل می باشی .
۴- « نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراه و الانجیل * من قبل هدی للناس و انزل الفرقان » (آل عمران ، ۳و۴) ؛ خدایی که قرآن را به سوی تو براستی فرستاده که دلیل راستی کتب آسمانی پیش از او باشد و قبل از قرآن تورات و انجیل را فرستاد *. برای هدایت مردم و کتابی که به طور کامل جداکنندۀ حق از باطل است ( قرآن ) را فرستاد .
۵- « هذا بیان للناس و هدی و موعظه للمتقین » (آل عمران ، ۱۳۸)  ؛ این (کتاب خدا و آیات مذکور) حجت و بیانی است برای عموم مردم و راهنما و پند برای پرهیزکاران .
۶- « افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا » (نساء ، ۸۲) ؛ آیا در قرآن (از روی فکر و تامل) نمی نگرند (که این کتاب بدون تردید از سوی خداست) و اگر از سوی غیر خدا بود در آن اختلاف بسیاری می یافتید .
۷- « قد جاء کم من الله نور و کتاب مبین » (مائده ،۱۵) ؛ همانا از جانب خدا نوری و کتابی روشن برای شما آمده است .
۸- « و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ » (انعام ،۱۹) ؛ این قرآن بر من وحی شده تا شما و تمام کسانی را که این قرآن به آنها می رسد (پند و اندرز دهم) و (از مخالفت با فرمان خدا) بترسانم .
۹- « و هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدیه » (انعام ،۹۲) ؛ و این (قرآن) کتابی است که  ما فرستادیم پر برکت که آنچه را پیش از آن آمده است تصدیق می کند .
۱۰- « و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه و اتقوا لعلکم ترحمون » (انعام ،۱۵۵) ؛ و این کتابی است که ما آن را با برکت و خیر بسیارفرو فرستادیم پس از آن پیروی کنید و پرهیزکار باشید که رحمت و لطف الهی شامل حال شما گردد .
۱۱- « کتاب انزل الیک فلاتکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین » (اعراف ،۲) ؛ (ای رسول ما) کتابی بزرگ برای تو نازل شد پس دلتنگ و رنجیده خاطر (از انکار مردم) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و اهل ایمان را به بشارتش یادآور شوی .
۱۲- « هذا بصائرمن ربکم و هدی و رحمه لقوم یومنون » (اعراف ،۲۰۳) ؛ این (آیات قرآن) مایۀ بصیرت است از جانب پروردگار شما و هدایت و رحمت است برای گروهی که ایمان می آورند .
۱۳- « تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العی » (طه ،۴) ؛ این کتاب (قرآن) فرستادۀ کسی است که زمین و آسمانهای بلند را آفرید .
۱۴- « و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم » (نمل ،۶) ؛ (ای رسول ما) آیات قرآن عظیم از جانب خدای دانای حکیم به توسط وحی بر تو نازل می شود .
۱۵- « بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم » (عنکبوت ،۴۹) ؛ بلکه این قرآن آیات روشن الهی است در لوح سینۀ آنان که نور خدا علم و دانش یافتند .
۱۶- « ام یقولون افتراه قل فاتو بسوره مثله و ادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین » (یونس ،۳۸) ؛ آیا کافران می گویند قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده است (ای رسول ما) بگو اگر راست می گویید یک سوره همانند آن بیاورید و غیر از خدا هر کس را می توانید به یاری طلبید .
۱۷- « الر کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید » (ابراهیم ،۱) ؛ این قرآن کتابی است که بر تو فرستادیم تا مردم را به امر خدا از ظلمات (جهل و کفر) بیرون آری (با علم و ایمان) یه عالم نور برسانی و به راه خدای مقتدر و ستوده صفات راهنمایی کنی .
۱۸- « الر تلک آیات الکتاب المبین » (یوسف ،۱) ؛ این است آیات کتاب الهی که حقایق را آشکار می سازد .
۱۹- « الر تلک آیات الکتاب و قرآن مبین » (حجر ،۱) ؛ الر (اسرار این حروف نزد خدا و رسول) ، الر (اسرار این حروف نزد خدا و رسول است) ، این است آبات کتاب خدا و قرآنی که حقایق را آشکار می کند .
۲۰- « المر تلک آیات الکتاب و الذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یومنون » (رعد ،۱) ؛ این است آیات کتاب خدا و قرآنی که به حق و راستی بر تو از جانب پروردگار نازل گردیده و لیکن اکثر مردم به آن ایمان نمی آورند .
۲۱- « و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدی و رحمه و بشری للمسلمین » (نحل ،۸۹) ؛ و ما بر تو قرآن عظیم را فرستادیم تا حقیقت همه چیز را روشن کند و برای مسلمانان هدایت و رحمت و بشارت باشد .
۲۲- « ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المومنین الذین یعلمون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا » (اسراء ،۱) ؛ همانا این قرآن مردم را به استوارترین طریقه هدایت می کند و اهل ایمان را که نیکوکار باشند به اجر و ثواب عظیم بشارت می دهد .
۲۳- « و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین و لا تزید الظالمین الا خسارا » (اسراء ،۸۲) ؛ و ما آنچه از قرآن فرستادیم شفای دل و رحمت الهی برای اهل ایمان است و (لیکن) کافران  را چیزی جز زیان نخواهد بود .
۲۴- « و قرانا فرقناه لتقراه علی الناس علی مکث و نزلناه تنریلا » (اسراء ،۱۰۶) ؛ و قرآن که آن را به صورت آیات جدا فرو فرستادیم تا به تدریج و به آهستگی آن را برای مردم فرو خوانی .
۲۵- « انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا » (دهر، ۲۳) ؛ ای رسول محققا ما این قرآن عظیم الشان را برای تو فرستادیم .
۲۶- « و اذا قرات القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یومنون بالاخره حجابا مستورا » (اسراء ،۴۵) ؛ و چون تو قرآن تلاوت می کنی ما میان تو و آنها که ایمان ندارد پرده ای می افکنیم که آنها از فهم آن دور بمانند .
۲۷- « تنزیل من الرحمن الرحیم » (فصلت ،۲) ؛ این قرآن تنزیل از جانب خدای بخشنده و مهربان است .
۲۸- « کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون » (فصلت ،۳) ؛ قرآن کتابی است که آیات جامعش (حقایق و احکام الهی را) به زبان عربی فصیح برای دانشمندان مبین ساخته است .
۲۹- « ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم و انه لکتاب عزیز » (فصلت ،۴۱) ؛ همانا آنانکه به این قرآن که برای هدایت آنان آمد کافر شدند (چقدر نادانند) در صورتی که این کتاب به حقیقت همان صاحب عزت (و معجز بزرگ) است .
۳۰- « لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید » (فصلت ،۴۲) ؛ و هرگز از پیش وپس (آینده و گذشته حوادث عالم) این کتاب حق باطل نشود (و تا قیامت حکومت و حکومتش باقی است) زیرا قرآن فرستادۀ خدای مقتدر حکیم و ستوده صفات است .
۳۱- « لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیه الله » (حشر ،۲۱) ؛ اگر این قرآن عظیم الشان را بر کوه نازل می کردیم مشاهده می کردی که کوه از ترس خدا خاشع و ذلیل و متلاشی می شد .
۳۲- « و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسئلون » (زخرف ،۴۴) ؛ و بدان که بر قرآن برای تو و مومنان پندآموز و یادآور تمام خواسته های الهی است و در قیامت از شما نسبت به مسئولیتی که در برابر قرآن داشتید سوال می شود .
۳۳- « ما فرطنا فی الکتاب من شی ء ثم الی ربهم یحشرون » (انعام ،۳۸) ؛ ما هیچ چیز را در این کتاب فروگذار نکردیم سپس همگی به سوی پروردگارشان محشور می گردند .
۳۴- « و ما کان هذا القرآن ان یفتری من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین » (یونس ،۳۷) ؛ و این قرآن عظیم نه بدان پایه از فصاحت و جامعیت است که کسی جز به وحی خدا تواند یافت لیکن علاوه بر آنکه به معجزۀ بر حق بودن خود گواه است سایر کتابهای آسمانی دیگر را نیز تصدیق می کند و کتاب و احکام الهی را به تفصیل بیان می کند که بی هیچ شک نازل از جانب خدای عالم است.

18
Apr
بهداشت صدا در تلاوت

بهداشت صدا در تلاوت

برای کسانی که قرآن را بصورت ترتیل یا تحقیق تلاوت می کنند بهداشت صدا از اهمیت ویزه ای برخوردار است .

بی دقتی یا کم توجهی به صدا می تواند در نوع کیفیت تلاوت اثر بگذارد .

حافظان قرآن که روزانه مقدار زیادی از آیات قرآن را می خوانند با توجه به نکاتی در مورد نگهداری از صدا می توانند مقدار حفظ و مرور خود را بهتر و اثر گذارتر تلاوت کرده و دیرتر در صدای خود احساس خستگی کنند .

از این رو در این مقاله به پاره ای از مسائل مربوط به بهداشت و نگهداری از صدا می پردازیم

 

۱- همواره سعی کنید از بینی نفس بگیرید و بازدم خود را از دهان بیرون دهید .

۲- در حد مقدور از تلاوت در محیط های سرد و هوای آلوده بپرهیزید . 

۳- از صحبت زیاد بپرهیزید . 

۴- هر گون گرفتگی در دستگاه تکلم . بیش از دو هفته را جدی گرفته شود و به پزشک مراجعه کنید . 

۵- از خوردن غذاهای ادویه دار – ترشیجات – نوشابه های دارای گاز – غذاهای بسیار گرم و بسیار سرد حتی الامکان پرهیز کنید ودر هنگام غذا خوردن صحبت نکنید . 

۶- سعی کنید از بیماری سرماخوردگی دوری کنید . اما اگر مبتلا شدید کم تر صحبت کرده – مراعات موارد پرهیز را نموده و از ترکیب شربت عسل و آب لیمو استفاده کنید .

۷- از ورزش های سبک استفاده کنید .

 

(( نشریه سیم وحی شماره ۳۳ ))

16
Apr
آثار حفظ قرآن کریم

آثار حفظ قرآن کریم

حفظ قرآن مانند تلاوت آن آثاری فراوان و ارزنده دارد. برخی از آثار حفظ آیات قرآن مجید، عبارت است از:

 

۱٫پاداش اخروی

حافظان قرآن در بهشت جایگاهی والا دارند و پاداش آنان دو چندان خواهد بود. پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمودند: درجات بهشت به تعدد آیه‎های قرآن است. وقتی که صاحب قرآن وارد بهشت شود، به وی می‎گویند بخوان و بالا برو، که هر آیه‎ای را درجه‎ای است. پس برتر از درجه حافظ قرآن درجه‎ای نیست.

همچنین در روایات بیان شده که حافظان قرآن توان شفاعت کردن دیگران را نیز دارند.

۲٫ هدایت انسان

 

تلاوت و انس با قرآن از سفارش‎های مکرر معصومان ـ علیهم السّلام ـ است و حفظ قرآن به طور طبیعی به انس با آیات الاهی می‎انجامد؛ زیرا حافظ قرآن باید برای تثبیت محفوظات قرآنی‎اش دست کم روزی چند بار به قرائت قرآن بپردازد.

معصومان ـ علیهم السّلام ـ حافظان قرآن را به تکرار آیات الاهی فراخوانده، یادآور شده‎اند همان گونه که شتر بسته شده در یک نقطه ـ چنانچه مورد دیدار پیاپی صاحبش واقع نشود. ـ جایگاهش را ترک می‎کند، محفوظات حافظ قرآن نیز ـ اگر پیوسته مورد مراجعه و تکرار قرار نگیرد از خاطر زدوده می‎شود.[۱]

بنابراین، حافظ ناگزیر با قرآن انس می‎گیرد وزمینه‎ هدایت و سعادتش فراهم می‎آید. حضرت علی ـ علیه السّلام ـ می‎فرماید: هیچ کس با قرآن هم نشین نمی‎شود مگر این که از کنار آن با افزایش یا کاهش برمی‎خیزد: افزایش هدایت یا کاهش گمراهی.[۲]

نفوذ قرآن در جان‎ها و پدید آوردن تحول در شخصیت افراد نیز از آثار سازنده‎ی تلاوت و حفظ قرآن است. بسیاری از مردم با تلاوت یا شنیدن آهنگ دلنشین قرآن مسیر زندگی خود را تغییرداده، سمت سعادت و کمال رهنمون شدند.[۳]

۳٫ آرامش روحی

 

یاد خدا تأثیر بسزایی در روان آدمی دارد و دل‎ها در پرتو آن آرام می‎گیرد. خداوند متعال می‎فرماید:

«أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»[۴]

آگاه باش، دل‎ها با یاد خدا آرام می‎گیرد.

یکی از نام‎های قرآن ذکر است. تلاوت و حفظ قرآن نوعی ذکر خداوند است که انسان در پرتو آن از هجوم بسیاری از فشارهای روانی و اضطرابات درونی مصون می‎ماند. پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ می‎فرماید: مثل قرآن مثل کیسه‎ی سربسته‎ی پر از مشک است.

اگر آن را باز کنی، بوی مشک فضا را معطر می‎سازد و اگر به حال خود رها سازی، سود نمی‎بخشد. قرآن نیز، چنانچه به تلاوتش روی آوری، فضا را از عطر خود آکنده می‎سازد و روان را نشاط می‎بخشد؛ و اگر تلاوت نکنی، در سینه‎ات پنهان می‎ماند.[۵]

۴٫ نجات از تنهایی

 

کتاب بهترین هم نشین تنهایی است و قرآن زیباترین، عمیق‎ترین و با نفوذترین کتاب شمرده می‎شود. امام سجاد ـ علیه السّلام ـ می‎فرماید: اگر همه‎ی مردم روی زمین از دنیا بروند، تا وقتی قران با من است، از هیچ چیز وحشت ندارم.[۶]

 

۵٫ فهم بهتر قرآن

 

مهم‎ترین و عمده‎ترین اثر حفظ قرآن درک بهتر آن است. حافظ به سبب تسلط بر همه‎ی آیات، ارتباط آن‎ها را نیک در می‎یابد و در پرتو آن درکی بهتر و درست‎تر از قرآن به دست می‎آورد.

هر چه حافظ قرآن بر آیات و ارتباط وبازیابی آن‎ها مسلط‎تر باشد، بهتر می‎تواند نظر قرآن درباره‎ی یک موضوع را به دست آورد. پس مفسران حافظ قرآن، بهتر ودقیق‎تر می‎توانند قرآن را تفسیر کنند و تفسیرشان از تفسیر مفسران غیر حافظ جامع‎تر و دقیق‎تر است.

۶٫ همنشینی با فرشتگان:

 

عن ابی عبدالله ـ علیه السّلام ـ قال:

اَلْحافِظُ للْقرْآنِ الْعامِلُ بِه مَعَ السَّفَرهِ الْکِرامِ الْبَرَرَهِ.[۷]

«حافظ قرآن که بدان عمل کند، در آخرت رفیق و همراه فرشتگان و سفیران الهی خواهد بود.»

 

۷٫ غنا و بی نیازی:

 

قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ :

اَغْنَی النّاسِ حَمَلهُ الْقُرآنِ مَنْ جَعَلهُ اللهُ تَعالی فی جَوْفِهِ[۸].

بی‌نیازترین مردم حاملان قرآن می‌باشند، آن کسان که خدای تعالی قرآن را در سینه آنها جای داده است.

قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ :

مَنْ اَعطاهُ اللهُ الْقُرآنَ فَرَای اَنَّ رَجُلاً اُعْطِیَ اَفْضَل مِمّا اُعْطی فَقَدْ صَغَّرَ عَظِیماً وَ عَظَّمَ صَغیراً.[۹]

هر کسی خداوند قرآن را به او داد و چنان پندارد که به مردی بهتر از او چیزی داده‌اند، خیر بزرگی را کوچک شمرده و کوچکی را بزرگ دانسته است.

 

۸٫ موجب آمرزش گناهان:

 

قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ :

مَنْ قَرَأَ الْقُرآنَ عن حِفْظِهِ ثُمَّ ظَنَّ اَنَّ الله تَعالی لا یَغْفِرُ لَهُ فَهُوَ مِمَّنْ اسْتَهْزِءَ بِآیاتِ الله.[۱۰]

«کسی که قرآن را از حفظ بخواند و گمان کند که خداوند متعال او را نمی‌آمرزد، در واقع از جمله کسانی است که آیات خداوند را مورد استهزاء و تمسخر قرار داده است.»

۹٫ نجات از عذاب الهی:

 

لا یُعَذِّبُ اللهُ قَلباً وَعَی الْقُرآن.[۱۱]

«خداوند متعال قلبی که قرآن در آن باشد را عذاب نمی‌کند.»

 

۱۰٫ قبولی شفاعت:

 

همانطور که خود قرآن در حق مؤمنان شفاعت می‌کند، حافظ و حامل قرآن نیز توان شفاعت را دارد:

قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ :

مَن قَرَاَ الْقُرآنَ حَتّی یَسْتَظْهرَهُ وَ یَحْفَظَهُ اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّهَ و شَفَّعَهُ فی عَشْرَهٍ مِنْ اَهْلِ بَیْتِهِ کُلِّهِمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النّارُ[۱۲]

«هر که (آنقدر) قرآن بخواند تا حفظ شود، خداوند او را به بهشت داخل خواهد کرد و شفاعتش را درباره ده نفر از خانواده‌اش که آتش جهنم بر آن واجب شده، می‌پذیرد.»

 

۱۱٫ آبادی و احیاء قلب:

 

همانطوری که خانه ویران نزد مردم بی‌ارزش است، دلی خالی از قرآن نیز پیش خداوند بی‌ارزش است.

 

قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ :

 

اِنَّ الَّذی لَیْسَ فی جَوفِهِ شَیْءٌ مِنَ الْقُرآنِ کَالْبَیْتِ الْخَراب.[۱۳]

 

«کسی که در درونش چیزی (سوره یا آیه‌ای) از قرآن نباشد، همانند خانه ویران است.»

 

۱۲٫ انس با قرآن و تلاوت آن موجب احیاء و شادابی دل می‌شود.

 

عن کثیر بن سلیم قال قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ :

 

یا بُنَیَّ لا تَغْفَل عَنْ قَرائَهِ الْقُرآن، فَأِنَّ القُرآنَ یُحیی الْقَلْبَ و یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغِی.[۱۴]

 

کثیر بن سلیم می‌گوید: رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود:

 

ای پسر! از قرائت قرآن غفلت مکن که قرآن دل را زنده می‌کند و از فحشاء و نادرست و ستم باز می‌دارد.

 

۱۳٫ بالاترین درجات در بهشت:

 

قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ :

 

فَاِذا دَخَلَ صاحِبُ القُرآنِ الْجَنَّهَ قَیلَ لَهُ: اِقْرَأ وَارْقَ، لِکُلِّ آیَهٍ دَرَجهٌ فَلا تَکُونُ فَوقَ حافِظِ القُرآنِ دَرَجهٌ.[۱۵]

 

هنگامی که صاحب قرآن داخل بهشت شود، به او می‌گویند بخوان و بالا رو، پس برتر از درجه حافظ قرآن درجه‌ای نیست.

 

۱۴٫ نجات از تنهایی:

 

زندان تنهایی، ناخود آگاه در انسان ترس و وحشت ایجاد می‌کند و در این موقعیت انسان نیاز به دوست و همراهی دارد، بهترین مونس و همدم آدمی در تنهایی کتاب است و چه کتابی زیباتر و عمیق‌تر و با نفوذتر از قرآن؟

 

قال علی بن الحسین ـ علیه السّلام ـ :

 

لَوْ ماتَ مَنْ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَمَا اسْتَوْحَشْتُ بَعْدَ اَنْ یَکُونَ الْقُرآنُ مَعی[۱۶].

 

امام علی بن الحسین ـ علیه السّلام ـ فرمود:

 

«اگر همه مردم که در میان مشرق و مغرب عالم زندگی می‌کنند، بمیرند و قرآن کریم با من باشد، احساس ترس و وحشت نمی‌کنم.»

 

۱۵٫ در زمره بزرگان و بهترین افراد جامعه:

 

پیامبر بزرگوار اسلام در این باره می‌فرماید:

 

اَشْرافُ اُمَّتی حَمَلَهُ الْقُرْآنِ وَ اَصْحابُ اللَّیلِ.[۱۷]

 

«بزرگان امت من حاملان قرآن و نماز شب خوانان می‌باشند.»

 

در روایت دیگر می‌فرماید:

 

فَضْلُ حَمَلَهِ الْقُرآن عَلَی الّذی لَمْ یَحْمِلْهُ کفضل الخالق عَلَی المخلوق.[۱۸]

 

«فضیلت و برتری حاملان[۱۹] قرآن بر کسی که سعادت حمل قرآن را نیافته، مانند برتری آفریدگار بر آفریدگان است.»

 

۱۶٫ دریافت پاداش پیامبران:

 

حاملان قرآن، چون با کلام خداوند انس و الفت دارند و سعی می‌کنند، خود نیز متخلق به اخلاق قرآن و متادّب به آداب الهی باشند، مرگ و حشر و نشر آنها همانند پیامبر است:

 

قالَ رَسُولُ الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ :

 

اِنَّ اَکْرَمَ العِبادِ اِلَی اللهِ بَعْدَ الأنبیاءِ، العُلَماءُ ثُمَّ حَمَلَهُ القُرآن، یَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنیا کَما یَخْرُجُ الانبیاءُ وَ یُحْشَرُونَ مِنْ قُبُورِهِم مَعَ الأنبِیاءِ وَ یَمُرُّون عَلَی الصِّراطِ مَعَ الأنبِیاءِ و یُأخُذُونَ ثَوابَ الأنبِیاءِ.[۲۰]

 

پیامبر اسلام فرمود:

 

«همانا بهترین بندگان نزد خدا بعد از پیامبران علما هستند و سپس حاملان (قاریان و حافظان) قرآن، آنان همانند انبیا از دنیا می‌روند، همراه آنان از قبرها برانگیخته می‌شوند، در کنار آنان از صراط می‌گذرند و پاداش انبیاء را (از خداوند)دریافت می‌کنند.»

 

۱۷٫ سرشناسان اهل بهشت:

 

اهل قرآن همانطور که در دنیا مورد تکریم و احترام مردم هستند در بهشت نیز گرامی و محبوبند.

 

قال رسول الله(ص):

 

حَمَلَهُ القرآنِ عُرَفاءُ اَهْلِ الْجَنَّه[۲۱]

 

«حاملان قرآن، سرشناسان اهل بهشت‌اند.

 

 

——————————————————————————–
[۱] . پیامبر اسلام(ص) می‎فرماید: انما مثل صاحب القرآن کمثل الابل المعلقه اذا عاهد علیها أمسکها و ان أطلقها ذهبت و اذا قام صاحب القرآن فقرأه باللیل و النهار ذکره و اذا لم یقم به نسیه. (صحیح مسلم، ج ۱، ص ۵۴۴).
[۲] . ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیاده أو نقصان: زیاده من هدی أو نقصان من عمی. (نهج البلاغه، خ ۱۷۵).
[۳] . برخی از دانشمندان در این زمینه کتاب‎های مستقلی نوشته‎اند و حکایات آموزنده بی‎شماری گرد آورده‎اند، مانند کتاب نمونه‎هایی از تأثیر و نفوذ قرآن، نوشته‎ی علی کریمی جهرمی.
[۴] . رعد، ۱۳: ۲۸٫
[۵] . عن رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ : ان القرآن مثله کمثل جراب فیه مسک قد ربطت فاه فان فتحته فاح ریح المسک و ان ترکته کان مسکا موضوعا مثل القرآن ان قرأته و الا فهو فی صدرک. (کنز العمال، ح ۲۳۲۳).
[۶] . لومات من بین المشرق و المغرب لما استوحشت بعد أن یکون القرآن معی. (بحار، ج ۴۶، ص ۱۰۷).
[۷] . اصول کافی، ج ۴، ص ۴۰۴٫
[۸] .کنز العمال، ج ۱، ص ۵۱۰٫
[۹] . همان.
[۱۰] . مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۲۹۴٫
[۱۱] . آثار الصادقین، ج ۱۷، ص ۲۴۷٫
[۱۲] . مجمع البیان، ج ۱، ص ۴۵٫
[۱۳] . کنز العمال، ج ۱، ص ۵۵۳٫
[۱۴] . کنز العمال، ج ۲، ص ۲۹۱٫
[۱۵] . بحار الانوار، ج ۹۲، ص ۲۲٫
[۱۶] . بحار الانوار، ج ۴۶، ص ۱۰۷٫
[۱۷] . سفینه، ج ۲، ص ۴۱۵٫
[۱۸] . کنز العمال، ج ۱، ص ۵۱۵٫
[۱۹] . حامل قرآن معنای گسترده‌ای دارد که قاریان مفسران قرآن را نیز در بر می‌گیرد.
[۲۰] . بحار، ج ۹۲، ص ۱۷٫
[۲۱] . وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۱۷۵٫

*منبع : اندیشه ی قم

16
Apr
نظر قاريان بزرگ جهان در مورد حفظ قرآن كريم

نظر قاریان بزرگ جهان در مورد حفظ قرآن کریم

در کشور مصر- که از نظر قرائت قرآن بانغمه هاى دلنشین درسطح بالایى قراردارد- قارى قرآن به کـسـى گـفـته مى شود که , افزون برتوان تلاوت دلنشین , حافظ نیز باشد.

 

بنابر این , آن که حافظ نـیـسـت -حتى اگر قرآن را با صوت خوش بخواند- قارى خوانده نمى شود.

 

دراین باره , آگاهى از نظر قاریان معروف جهان سودمند مى نماید.

 

 

۱ – استاد احمد محمد بسیونى

 

استاد احمد محمد بسیونى مى گوید: اولین گام براى یک قارى قرآن حفظ قرآن است .

کسى که حافظ قرآن باشد بسیار بهترمى تواند به قـرائت قـرآن بـپـردازد.

بـنابر این , به تمام قاریان قرآن سفارش مى کنم که حتما به حفظ قرآن نیز اهتمام بورزند.

قـاریـان ایرانى از حیث تلاوت قرآن بسیار زیبا تلاوت مى کنند,اما نکته یى که باید مورد توجه قرار دهند, این است که درراستاى تمرین هاى خویش از حفظ قرآن نیز غفلت نورزند.

 

۲ – استاد محمد محمود طبلاوى

 

استاد محمد محمود طبلاوى مى گوید: اولین شرط براى قارى شدن حفظ کل قرآن است ودر کانون قرائات دانشگاه الازهر مصر, کسى که حافظ کل نباشد وارد آن نمى شود.

 

۳ – استاد شحات محمد انور

 

استاد شحات محمد انور نیز مى گوید: شـرط اسـاسى براى قارى شدن حافظ بودن است , و با این شرط در واقع انسان اهلیت قارى بودن مى یابد.

در این صورت , لازم است از سنین سه یا چهار سالگى به حفظ قرآن پرداخت .

 

۴ – استاد على پرهیزکار

 

استاد پرهیزکار قارى و حافظ برجسته ى قرآن در این باره چنین مى گوید: متاسفانه موضوع مهم حفظ قرآن کریم آن طور که شایسته ولازم است مورد توجه نبوده و این در حالى است که استعدادهاى شگرف و قابل ملاحظه به وفور مشاهده مى شود.

از طرفى اهمیت فوق الـعـاده حـفـظ قـرآن – که نتیجه اش انس باکلام آرام بخش خداى متعال است – بر کسى پوشیده نـیـسـت , بـه ویـژه آن کـه شـیـاطـیـن درصـدد افـسـاد و تـضییع جان و روان جوانان مسلمان هستند.

 

********************
منبع:  quran.al-shia