سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سیدمهدی سیف/ حروف ناخوانا

سیدمهدی سیف/ حروف ناخوانا و وقف

در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع حروف ناخوانا که در حالت ابتدا یا وقف خوانده می شود توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.اقسام…

سیدمهدی سیف/ حروف ناخوانا

سیدمهدی سیف/ حروف همیشه ناخوانا

در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع حروف همیسه ناخوانا توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
حروف همیشه ناخوانا
۱- حروف پایه همزه ( أ ؤ ئـ ئ ) : هر گاه یکی از حروف ( الف ، واو ، یاء ) پایه ی همزه قرار گیرد، خوانده نمی شود وبه جای آن همزه با حرکت خودش خوانده می شود. مانند: سَأَلَ خوانده می شود ــ سَ ءَ لَ یُبْدِئُ- یُبْ د ِ ءُ
۲- حروف پایه الف مدی : وقتی یکی از حروف (واو ، یاء ) پایه ی الف مدی شود این حروف خوانده نمی شود و الف مدی به کمک حرف ما قبل خوانده می شود. مانند: صَلوهَ خوانده می شود ــ صَلاهَ
۳- حروف با علامت دایره ی توخالی ( اْ وْ یـْ ) : مطابق با خط عثمان طه خوانده نمی شوند ولی در قرآن های فارسی این علامت، علامت سکون هم می باشد. مانند: دَخَلو اْ مِاْ َئه
۴- حرف « ی» بعد از تنوین نصب (ــــً ی ) :هر گاه بعداز تنوین نصب حرف ( ی ) بیاید آن حرف خوانده نمی شود .
مانند : هُدًی – هُدَنْ طُوًی – طُوَنْ –

سیدمهدی سیف/ حروف ناخوانا

سیدمهدی سیف/ حرف لام

در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع حروف ناخوانا و موارد استثنای لام توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.دو نکته: برای شنیدن صدای یک…

سیدمهدی سیف/ حروف ناخوانا

سیدمهدی سیف/ تلفظ «ی» ناخوانا

در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع حروف ناخوانا و ی ناخوانا توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.موارد واو و یاء ناخوانا در قرآن:…

سیدمهدی سیف/ حروف ناخوانا

سیدمهدی سیف/ حروف ناخوانا

در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع “حروف ناخوانا” توضیح می دهند.حروف ناخوانا: در قرآن کریم حروفی وجود دارد که نوشته شده ولی خوانده نمی شوند. این حروف…