سبد خرید - 0 مورد

سبد خرید شما خالی است.

سیدمهدی سیف/ حرکات کشیده

سیدمهدی سیف/ حروف ناخوانا

در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره حرکات کشیده توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
مصوّت ها (صداها) آواهایی هستند که در هنگام تولید، بدون این که در مجرای گفتار به مانعی برخورد کنند به آسانی و با آزادی تمام از دهان خارج می شوند.

مصوّت ها در زبان فارسی شامل صداهای (اَ- اِ- آ- ای- اُو) می باشد و در زبان عربی و قرآن به صداهای کوتاه و کشیده تقسیم می شود.

صداهای کوتاه را (حرکات) و صداهای کشیده را (حروف مدّی) می نامند.
صداهای کوتاه یا حرکات شامل فتحه (-َ) کسره (-ِ) و ضمه(-ُ) بوده و صداهای کشیده یا حروف مدّی شامل الف مدّی (ا) یاء مدّی (ی ی ) و واو مدّی (و) می باشند.


مصوّت ها در زبان قرآن از نظر کمّیت به دو دسته تقسیم می شوند:
مصوت های کوتاه یا حرکات (فتحه-کسره – ضمه)
مصوت های کشیده یا حروف مدّی (الف مدّی –یاء مدّی – واو مدّی ) 

مدیر سایت وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.