سبد خرید - 0 مورد

سبد خرید شما خالی است.

آموزش قرآن

سیدمهدی سیف/ حروف ناخوانا

سیدمهدی سیف/ حرکات کشیده

در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره حرکات کشیده توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.مصوّت ها (صداها) آواهایی هستند که در هنگام تولید، بدون این…

سیدمهدی سیف/ حروف ناخوانا

سیدمهدی سیف/ صداهای کوتاه و کشیده

در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره صداهای کشیده و کوتاه که کنار یکدیگر قرار می گیرند توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند. صدا ها…

سیدمهدی سیف/ حروف ناخوانا

سیدمهدی سیف/ حروف ساکن

در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع حروف ساکن توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.

سیدمهدی سیف/ حروف ناخوانا

سیدمهدی سیف/ حرکات ناخوانا

در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع حرکات ناخوانا توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند. حروف همیشه ناخوانا ۱- حروف پایه همزه ( أ…

سیدمهدی سیف/ حروف ناخوانا

سیدمهدی سیف/ الف در حالت قطع

در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع الف در حالت قطع و وصل توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.در عربی همزه با الف فرق…

سیدمهدی سیف/ حروف ناخوانا

سیدمهدی سیف/ کلمات خاص قرآن

در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع الفی که در هفت کلمه قران ناخوانا است توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.تعریف حروف ناخوانادر کلمه…

سیدمهدی سیف/ حروف ناخوانا

سیدمهدی سیف/ حروف مدی آخر کلمات

در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع حروف مدی آخر کلمات و الف وصل توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.موارد الفالف در سه مورد…

سیدمهدی سیف/ حروف ناخوانا

سیدمهدی سیف/ تنوین و الف

در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع تنوین و الف وصل توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.تنوینها فقط با آخرین حرف کلمه همراه می…

سیدمهدی سیف/ حروف ناخوانا

سیدمهدی سیف/ الف وصل

در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع الف وصل و الف قطع توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.الف وصل:الفی است که در وسط آیه…

سیدمهدی سیف/ حروف ناخوانا

سیدمهدی سیف/ حروف ناخوانا و وقف

در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع حروف ناخوانا که در حالت ابتدا یا وقف خوانده می شود توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.اقسام…